ព័ត៌មានសំខាន់

លេខទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់
និងផ្សេងៗ

.

អគ្គិភ័យៈ
១១៨, ០២៣
៧២៣
៥៥៥

.

ប៉ូលីសៈ
១១៧, ០២៣
៣៦៦
៨៤១, ០២៣
៧២០
២៣៥

.

រដ្ឋាករទឹកៈ
០២៣
៧២៤
០៤៦

.

អគ្គិសនីៈ
០២៣
៧២៣
៨៧១

.

ប៉ូលីសចរាចរណ៍ៈ
០២៣
៧២២
០៦៧

.

រថយន្តសាមុយ
មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតៈ
១១៩

.

រថយន្តសង្គ្រោះ
មន្ទីរពេទ្យរុស្សីៈ
០២៣
២១៧
៧៦៤, ឫវិទ្យុទាក់ទង
១៥១៩៤០

.

រថយន្តសង្គ្រោះ
មន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃៈ
០១៦
៩០៩
៧៧៤, ០១៦
៩០៩
៧៧៤

.

លេខប្រចាំការ
គ្រុនផ្តាសាយ A(H1N1): ០១២
៤៨៨
៩៨១

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s